Verschillende ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt hebben gevolgen voor de pensioenopbouw. De gevolgen hiervan zijn in beeld gebracht in een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over de pensioenopbouw dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het IBO adviseert het kabinet nu geen ingrijpende wijzigingen in het pensioenstelsel aan te brengen, zolang op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld het arbeidsmarktpakket, wijzigingen worden doorgevoerd die ook effect kunnen hebben op de pensioenopbouw. Ook doet het onderzoek de aanbeveling de ontwikkeling in pensioenopbouw van verschillende groepen de komende periode goed te volgen. Dat helpt in de toekomst te beoordelen of aanpassingen de komende jaren nodig zijn.

De overheid wil met een goed pensioenstelsel armoede onder ouderen voorkomen en ervoor zorgen dat mensen na hun pensioen hun levensstandaard kunnen behouden. Daarvoor zijn een gelijk speelveld, een houdbaar pensioenstelsel en macro-economische stabiliteit nodig. Uit het IBO blijkt dat het Nederlandse pensioenstelsel effectief is.

Het kabinet stuurt later een uitgebreide reactie op dit rapport naar de Kamer.