Privacyverklaring

VGOmedia neemt privacy zeer serieus. Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van onze website vinden wij dan ook cruciaal. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en op welke wijze wij deze beveiligen.

Als u een bezoek brengt aan onze website en/of ons een e-mail stuurt, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens (onder meer) om u op de hoogte te houden van onze activiteiten ook gebruiken wij deze data om een antwoord te kunnen geven op de vraag die u gesteld heeft.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u ons toestemming om uw gegevens op te slaan en deze te gebruiken. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de afmeldlink in deze e-mails of een e-mail bericht sturen aan website@vgomedia.nl. Neem voor het inzien van uw gegevens of voor het doorgeven van een wijziging ook even contact met ons op. Uw persoonsgegevens worden niet aan anderen beschikbaar gesteld.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
Persoonsgegevens van onze leden (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) en facturatiegegevens (bankgegevens).

Doel verwerking persoonsgegevens:

Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens voor verschillende doelen.

De verwerking van gegevens van onze bezoekers heeft als doel:

 • Het ontvangen en verwerken van bestellingen of opdrachten van bezoekers;
 • Het leveren van de bestelde producten/diensten;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst of opdracht;
 • Het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met bezoekers;
 • Het administratieve gedeelte zoals de accountscontrole.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

 • Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken de volgende rechten:
 • Recht op informatie; het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Inzagerecht: het recht om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt;
 • Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij VGOmedia om dit te corrigeren;
 • Recht van verzet: u heeft het recht om aan VGOmedia te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
 • Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Recht op data portabiliteit; als u uw persoonsgegevens wilt overzetten naar een andere partij, dan dient VGOmedia daar aan mee te werken.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. VGOmedia zal de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartijd vernietigen. De bewaartermijnen worden omschreven in het register van verwerkingen. Voor wat betreft de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een opdracht en/of dienst, deze worden bij VGOmedia 15 jaar bewaard.

Beveiliging
VGOmedia draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau en heeft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerkingen. De directie van VGOmedia is verantwoordelijk voor het informeren van de werknemers voor het juist omgaan met de regelgeving en de beveiliging van data.

Bevoegde toezichthouder
Toezicht op verwerking van persoonsgegevens in Nederland vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie
VGOmedia verstrekt geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

Tot slot
Het privacy beleid is vastgesteld door de directie van VGOmedia d.d VGOmedia VGOmedia houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Disclaimer
Dit document is een vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook he specifieke privacybeleid google analytcis.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met ons op:
VGOmedia
website@vgomedia.nl

Privacy verklaring laatst bijgewerkt op 25 december 2021