Bestuurslid Gert Dekkers heeft zich zoals gemeld gestort op het up-to-date brengen van de statuten. Het resultaat is hier te zien. Geprinte exemplaren liggen ter inzage bij PNO media en ook tijdens de ALV van 22 mei kunnen leden de wijzigingsvoorstellen bekijken.

Download hier: Concept notariële akte Statuten VGOmedia

Toelichting op de wijzigingen

In de ledenvergadering van 15 november 2023 werd aan de leden gevraagd om in te stemmen met het voornemen van het bestuur om tot een wijziging van de statuten van VGOmedia te komen. Het wat en waarom van deze wijziging wordt hier toegelicht.

De huidige statuten dateren van 2009. Sindsdien is er sprake van wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op grond waarvan het bestuur besloot de statuten te actualiseren.
Vooropgesteld wordt dat de statutaire doelstelling van VGOmedia (de belangenbehartiging van de gepensioneerden bij PNO Media) onverkort dezelfde blijft, en dat ook de structuur van de vereniging of van het bestuur niet wordt gewijzigd. Wel zijn er aanvullingen waardoor ook de middelen waardoor het doel wordt bereikt, worden verruimd. Dit komt tot uiting in de aandacht voor informatie, de adviesfunctie richting leden en de nadruk (naast de materiële belangenbehartiging) op het welzijn van de leden.

Het bestuur tracht het aantal leden (en daarmee de representativiteit van de VGO) te verhogen. De huidige statuten maakten het voor (nog) niet gepensioneerden al mogelijk om lid te worden, maar dit is nu nadrukkelijk duidelijker gemaakt en uitgebreid door de mogelijkheid van een aspirant-lidmaatschap. Omdat de toekomstige gepensioneerden in toenemende mate uit andere organisaties dan de publieke omroep zullen komen, worden die organisaties nadrukkelijk in het wervingsbeleid betrokken. Dit komt tot uiting in de nieuwe verenigingsnaam, en in teksten in aansluiting bij de terminologie van het pensioenfonds PNOMedia en van de nieuwe pensioenwetgeving. Daarnaast wordt in de statuten de actievere rol richting pensioenfonds en externe organisaties benadrukt.

De statutenwijziging kent ook technisch/juridische onderdelen die te maken hebben met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze WBTR is niet zozeer van belang voor de vereniging maar wel voor het bestuur. De aansprakelijkheid van bestuursleden in geval van fraude of wanbeleid is aangescherpt, waarvoor waarborgen zijn ingebouwd. Bij het volledig wegvallen van het bestuur is er een continuïteitscommissie die tijdelijk het bestuur overneemt.

Met het voornemen van het bestuur om tot deze wijzigingen te komen is al in de eerdere algemene ledenvergadering ingestemd. Voor de definitieve vaststelling is een twee derde meerderheid van het aantal aanwezige leden vereist. In de vergadering wordt hierover gestemd. Na goedkeuring worden de statuten aan de notaris voorgelegd, die in een akte de volledige tekst vastlegt en zorg draagt voor registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In verband met deze afhandeling wordt aan de leden nog het volgende gevraagd:

1. Instemming met eventuele tekstuele wijzigingen die door de notaris in verband met wettelijke voorschriften nog noodzakelijk worden geacht, maar niet wezenlijk van invloed zijn op de wijzigingen waarmee de leden reeds hebben ingestemd.
2. Vaststelling van het gedeelte van het ALV-verslag waaruit ook voor de notaris duidelijk is dat de aanwezige leden (met de vereiste twee/derde meerderheid) akkoord zijn.

Wijzigingen per artikel
(Niet genoemde artikelen zijn ongewijzigd)

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De naam van de vereniging is in overeenstemming gebracht met de breed omschreven sector waarvoor de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO werkzaam is, en waarin de aanduiding “publieke omroep” niet meer voorkomt. De afkorting VGOmedia is gehandhaafd.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3
1. In de doelomschrijving is mede het bevorderen van het welzijn van de leden opgenomen, waardoor de belangen van alle leden breed kunnen worden gediend.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. Er is een advies- en informatiefunctie richting leden opgenomen.
b. Hierin is behalve het onderhouden van contacten het lidmaatschap van daartoe geëigende organisaties (zoals de Koepel Gepensioneerden) met een verwante doelstelling opgenomen.
c. (ongewijzigd)
d. het realiseren van medezeggenschap en vertegenwoordiging in het pensioenfonds of zijn rechtsopvolgers (dit was niet genoemd) is breder geformuleerd.
3. (ongewijzigd)

LEDEN EN ERELEDEN
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen:

a. Verduidelijking van de mogelijkheid dat ook personen die kort voor hun pensioen van de Stichting Media PNO (de nieuwe benaming) staan, lid kunnen worden.
b. (ongewijzigd)

2. (ongewijzigd)
3. Hierdoor wordt het mogelijk om te onderscheiden ledencategorieën in te richten, waardoor er tevens ook sprake kan zijn van aspirant-leden.

BESTUUR
Artikel 8
1. (ongewijzigd)
2. Opstelling van profielen waardoor ook voor leden de taken van ieder bestuurslid kenbaar zijn.
3. (ongewijzigd)
4. (ongewijzigd)
5. De verhouding tussen algemene ledenvergadering en bestuur wordt verhelderd. Daarnaast wordt voor het bestuur het beginsel van good governance ingevoerd.
6. Invoering van de mogelijkheid voor het bestuur om reglementen vast te tellen.
7. Invoering van de mogelijkheid om bestuurscommissies in te richten.
8. (ongewijzigd)
9. Bepaling dat bestuursleden behoudens onkostenvergoeding geen salaris ontvangen.
10. Formulering good governance vereisten voor bestuursleden, mede op grond van Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
11. Formulering ter voorkoming van tegenstrijdig belang, mede op grond van WBTR.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN PERIODIEK AFTREDEN
Artikel 11
1. (ongewijzigd)
2. (ongewijzigd)
3. (ongewijzigd)
4. De regeling bij belet is aangevuld met overname door een ander bestuurslid.

WIJZE VAN SCHRIFTELIJK COMMUNICEREN
Artikel 20
Opnemen van artikel waardoor de schriftelijke berichtgeving aan de leden wordt verhelderd.