Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van VGOmedia gehouden op woensdag 21 juni 2023 om 14.00 uur bij Beeld & Geluid, Hilversum


1. Opening door Hella Liefting, voorzitter.
Voorzitter Hella Liefting opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de aanwezigen. Zij geeft aan dat Ruud Leyendekker, penningmeester, wegens een fysiek ongemak niet aanwezig is en dat daarom agendapunt 4 en 5 omgewisseld worden. De plv. penningmeester Paul Hendriks kan als formeel bestuurslid dan de financiële jaarstukken 2022 behandelen/toelichten.

Voorts deelt de voorzitter mee, dat agendapunt 7 van de agenda komt te vervallen en wordt doorgeschoven naar een volgende ALV.

Tot slot laat Hella Liefting weten dat bij agendapunt 9.2 Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van B&G, niet aanwezig kan zijn, maar dat B&G B&G niet zou zijn als daarvoor geen leuke oplossing was bedacht.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen. De ingekomen stukken betreffen zeven mails; alle over de afmelding voor deze ALV.

3. Verslag van de Algemene Vergadering van VGOmedia gehouden op 16 november 2022.
(zie website www.vgomedia.nl).
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen en opmerkingen en wordt door de vergadering goedgekeurd.

4. Samenstelling bestuur – Statutaire bestuursverkiezing/benoeming.
Gezien de ontwikkelingen op pensioengebied (WTP) is besloten het huidige bestuur van vier leden uit te breiden naar zes leden.
Het bestuur stelt voor Gert Dekkers en Paul Hendriks (CV’s staan op de website van www.vgomedia.nl) te benoemen tot bestuurslid.
Hans Hoole, secretaris, is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een volgende termijn. Het bestuur stelt voor Hans Hoole te herbenoemen.
De vergadering gaat – onder applaus – akkoord met deze voorstellen tot (her)benoeming.

5. Jaarverslag 2022, Jaarrekening 2022 en verklaring van de kascommissie.
Paul Hendriks memoreert als plv. penningmeester de volgende punten:

  • 2022 is financieel een prima jaar voor VGOmedia geweest waarin we helaas een verliesje hebben moeten accepteren van € 43,00.
  • Interessant is verder dat we inmiddels door de jaren heen een redelijk goede reserve hebben opgebouwd, die het komende jaar deels zal worden ingezet voor een aantal activiteiten, zoals ledenwerving.
  • Wat we niet gaan doen mede door de huidige reserve van ca. € 35.000,00 is de contributie verhogen, want besloten is, dat die – in ieder geval voor 2023 – gehandhaafd blijft op € 15,00 p.j.

De vergadering gaat – onder applaus – akkoord met de toelichting van Paul en keurt het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 goed en dechargeert het bestuur – mede op voorstel van de kascommissie – voor het gevoerde financiële beleid in 2022.

De voorzitter geeft aan, dat zij bij de mededelingen van agendapunt 2 een belangrijke ontwikkeling vergeten is te melden, dat het bestuur een belangrijke stap heeft gezet het Magazine te fuseren met het blad Aether dat door de Stichting Omroephistorie wordt uitgegeven. De leden krijgen een dikker blad van 32 naar 48 pagina’s in dezelfde frequentie dat o.m. leidt tot redactionele en financiële synergie voor beide uitgevers. Aan het einde van het jaar valt de nieuwe uitgave voor de eerste keer bij de leden op de mat.

6. Presentatie van José Claus, directeur PNO Media, over pensioen-actualiteiten.
Allereerst verzoekt José de aanwezigen de enquête over het klanttevredenheidsonderzoek, die de deelnemers onlangs per mail ontvangen hebben, in te vullen. PNO Media wil/kan daarvan leren om de dienstverlening verder uit te breiden c.q. te verbeteren.

De presentatie bestaat vrnl. uit drie onderdelen:

  • Ontwikkeling van de financiële positie van het fonds.
  • Maatschappelijk verantwoord beleggen.
  • Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

Met betrekking tot de presentatie van José verwijzen wij naar de sheets, die op de website van VGOmedia (www.vgomedia.nl) zijn/worden geplaatst.

7. Dit agendapunt is komen te vervallen t.w. de presentatie van Hans Hoek van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen (ZWW) van de Koepel Gepensioneerden.

8. Aankondiging statutenwijziging.
De voorzitter kondigt aan, dat de statuten van VGOmedia uit 2009 dateren en (te) beknopt zijn. Het bestuur heeft het voornemen deze statuten op onderdelen te wijzigen en aan te vullen, waarmee de statuten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Bovendien zijn ook de statuten van PNO Media per 1 januari 2023 gewijzigd, waardoor sommige begrippen en definities niet meer met de statuten van VGOmedia overeenstemmen. De doelstellingen van VGOmedia als vereniging van gepensioneerden en de samenstelling van het bestuur worden niet gewijzigd. De conceptstatuten worden met een uitgebreide toelichting tijdig aan de ALV-vergadering van 15 november 2023 voorgelegd, waarna de ALV deze met de vereiste twee derde meerderheid van stemmen kan vaststellen.
De vergadering neemt hiervan kennis.

9. Beeld & Geluid (B&G).
9.1. Presentatie over 100 jaar 16 mm door Bas Agterberg van B&G.
Bas toont na een korte inleiding een aantal interessante filmpjes uit het archief van B&G, waarmee hij op onderhoudende wijze laat zien dat amateurs en omroep destijds veel c.q. vrijwel alles op 16 mm vastlegden. Ook vertelt hij, dat alle “grote” films, die in de bioscopen destijds werden afgespeeld op 16 mm waren opgenomen. Uit een aantal tv-programma’s toont hij interessante historische impressies die in het archief van B&G liggen opgeslagen en op 16 mm zijn opgenomen. Voor aanwezige leden waren die 16 mm opnames zeer herkenbaar en op voor hen bekend terrein gemaakt/opgeslagen, t.w. “de Ambachtschool” in Hilversum.
Bas kondigde aan dat B&G vanaf oktober as. ruime aandacht gaat besteden aan 100 jaar 16 mm en raadt eenieder aan dit zeker bij B&G te komen bekijken.
9.2. Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met B&G Hella merkt op dat de overeenkomst met B&G vanmiddag door Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van B&G, en haarzelf is getekend. Van deze ondertekening is een leuk enthousiast filmpje opgenomen, dat vervolgens aan de aanwezigen wordt getoond. De getekende overeenkomst en het filmpje van de ondertekening plechtigheid zijn/worden op de website (www.vgomedia.nl) geplaatst.

10. Rondvraag en sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder
dankzegging van ieders inbreng en aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor
de aangeklede borrel in het restaurant.

Hella Liefting                        Hans Hoole
voorzitter                               secretaris

Oegstgeest, 5 juli 2023

Bijlagen:
Dit verslag downloaden als PDF
Foto’s ALV
VGOmedia ledenvergadering presentatie 21 juni 2023
Overeenkomst B&G VGOmedia
Filmpje ondertekening samenwerkingsovereenkomst B&G – Eppo van Nispen tot Sevenaer