De inflatie gaat erg hard en de indexatie van PNO Media biedt onvoldoende compensatie

De inflatie in Nederland bereikte volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) in juli een niveau van 11,6 procent, zo meldde het CBS. In de maand daarvoor was dat percentage nog 9,9.

Natuurlijk zal de inflatie in de eerstkomende jaren wel weer dalen. Maar ook in de situatie waarin de inflatie weer daalt tot ongeveer 2 procent (het door de Europese Centrale Bank nagestreefde inflatiepercentage), betekent dit dat de afname van de koopkracht als gevolg van inflatie in dit jaar met ruim 10 procent niet ongedaan is gemaakt. Daarvoor zou immers een daling van de prijzen met circa 10 procent vereist zijn. Dat laatste zal niet gebeuren.

Het pensioen dat de komende maanden van PNO Media wordt ontvangen, levert zeker 8% minder koopkracht op dan een jaar eerder

Natuurlijk zijn wij blij met het besluit van het bestuur van PNO Media om onze pensioenen per 1 augustus van dit jaar met 2,57% te verhogen. Tegelijkertijd moeten wij constateren dat onze achterstand in koopkracht (volgens het jaarverslag van PNO Media is alleen al de gemiste indexatie 24,23% aan het einde van het jaar 2021) ondanks de verhoging met 2,57% verder toeneemt en wel met ruim 8% (verschil tussen inflatie en verhoging PNO-pensioen per 1 augustus).

Het effect van de eenmalige verlaging per 1 april 2013 met 3,4% mag in dat verband zeker niet onvermeld blijven. Oudere gepensioneerden zijn door inflatie, eenmalige verlaging en het sinds 2008 uitblijven van indexatie inmiddels meer dan een derde in koopkracht achteruitgegaan.

Het gemiddelde pensioen bij PNO Media bedroeg in 2021 bijna € 1.200 per maand. Daaruit blijkt dat gepensioneerden alleen dit jaar al gemiddeld € 100 per maand aan koopkracht op hun PNO-pensioen hebben ingeleverd.

PNO Media benut de wettelijk verruimde mogelijkheden maar ten dele

Jammer is dat het bestuur van PNO Media de mogelijkheden van de tijdelijke regeling voor het verlenen van toeslagen niet ten volle heeft benut, zoals bijvoorbeeld het pensioenfonds Hoogovens heeft gedaan (zie hieronder).

De tijdelijke regeling is geldig vanaf 1 juli 2022 en vervalt per 1 januari 2023. Een voorwaarde is dat het besluit over de toeslagverlening tussen 1 juli 2022 en 1 januari 2023 wordt genomen. Bij gebruik van deze tijdelijke regeling kan het zowel gaan om toeslagverlening in 2022 als in 2023.

Pensioenfondsen ABP en Hoogovens wijzen de weg

Pensioenfonds ABP heeft er voor gekozen de pensioenen materieel gezien reeds per 1 januari 2022 te verhogen. Dat gebeurt via een combinatie van een verhoging per 1 juli 2022 en een eenmalige uitkering ter grootte van de gemiste indexatie over de eerste 6 maanden van dat jaar.

Pensioenfonds Hoogovens heeft de mogelijkheden die zijn geboden door de Algemene Maatregel van Bestuur die het kabinet onlangs heeft gepubliceerd, maximaal benut. Per 1 juli gaan de uitkeringen met 1,38% omhoog. Dat is het verschil tussen de verhoging van 3,68% die per 1 januari is verstrekt en de 5,11% inflatie die in de relevante periode was opgetreden.

Per 1 juli wordt eveneens eenmalig de inhaal gegeven van deze 1,38% over de eerste zes maanden van 2022. Per 1 augustus worden de uitkeringen bij Hoogovens vervolgens verhoogd met 4,42%. Dit is de inflatie op basis van de consumentenindex over de eerste zes maanden van dit jaar.

Wanneer de bruto-pensioenuitkering van december 2021 wordt vergeleken met die van augustus dit jaar, dan kan worden geconstateerd dat de pensioenuitkeringen bij Hoogovens met 9,75% zijn gestegen.

Oproep aan bestuur PNO Media

Natuurlijk verkeren niet alle pensioenfondsen in dezelfde financiële situatie.
Wij doen hierbij toch de oproep aan het bestuur van pensioenfonds PNO Media om na te gaan of er mogelijkheden zijn het koopkrachtverlies van gemiddeld € 100 per maand voor onze gepensioneerden te compenseren.


bestuurslid VGOmedia

Download als PDF