Daadwerkelijke invulling Hoorrecht komt in zicht

PNO Media heeft ons eind maart laten weten dat VGOmedia de concept-transitieplannen met daarin de voorgenomen besluiten over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling(en) binnen enkele weken tegemoet kan zien. In een voor begin mei geplande eerste bijeenkomst in het kader van het hoorrecht, zullen sociale partners hun doelen en doelstellingen mondeling toelichten. Ook is er dan ruimte voor een eerste gedachtewisseling. PNO Media streeft er naar de transitieplannen per 1 juli 2024 af te ronden; dat is begrijpelijk maar ook ambitieus.

VGOmedia heeft zich terdege voorbereid

Ook het bestuur van VGOmedia heeft niet stil gezeten. Nadat de standpunten al weer een jaar geleden (eind maart 2023) in een position paper waren vastgelegd en onder de aandacht van ons pensioenfonds en de sociale partners werden gebracht, volgde eind maart dit jaar de opstelling van een beoordelingskader. Met behulp van dat beoordelingskader beoordelen we de plannen en zullen we waar nodig voorstellen voor aanpassing/verbetering doen. Dat kan. Het oordeel van VGOmedia moet wettelijk gezien immers op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het op de inhoud van de transitieplannen en de daarin verantwoorde keuzes van invloed kan zijn.

Uiteraard is het VGOmedia beoordelingskader, vooral met het oog op een soepel verlopend proces, schriftelijk onder de aandacht van de sociale partners gebracht. Sociale partners kunnen onze criteria daardoor desgewenst al bij de opstelling van hun concept transitieplannen betrekken. Zo kan procesmatige vertraging – zoveel als mogelijk – worden vermeden.

Ministeriële handreiking evenwichtige transitie is bruikbaar hulpmiddel

In de aanbiedingsbrief bij de Ministeriële handreiking evenwichtige transitie (juli 2023) aan alle betrokken partijen, wordt benadrukt dat het geheel aan afspraken (in totaliteit) door partijen op evenwichtigheid moet worden beoordeeld. Evenwichtigheid betreft dus niet ieder onderdeel van de transitieplannen afzonderlijk, maar gaat over het geheel. Die gedachte wordt door VGOmedia volledig onderschreven. In de handreiking worden echter ook de volgende behartenswaardige opmerkingen gemaakt:

– Ga vroegtijdig met (verenigingen van) gepensioneerden over de transitie in gesprek.
– Toeslag verlenen op het moment van de transitie is mogelijk. Het is daarbij mogelijk rekening te houden met in het verleden niet (volledig) toegekende indexatie.
– Het inhalen van achterstallige indexatie als de dekkingsgraad hoog genoeg is (een bepaling die vaak onderdeel is van het huidig pensioencontract) kan de evenwichtigheid van de transitie vergroten.
– Bij de overgang kunnen er zowel nominale als reële pensioendoelstellingen zijn.

Koopkrachtbehoud blijft voor VGOmedia met afstand belangrijkste doelstelling

Het is van een moeilijk te overschatten belang dat in transitieplannen koopkrachtbehoud als doelstelling (vertrekpunt en dus niet als sluitstuk) wordt vastgelegd. Koopkrachtbehoud is iets dat structureel geregeld moet worden. Dat is immers niet alleen voor de gepensioneerden van nu, maar voor alle (dus ook toekomstige) generaties van belang en daarmee met afstand het belangrijkste doel van VGOmedia. Andere in het VGOmedia-beoordelingskader genoemde punten zijn ook belangrijk, maar die zijn in het kader van de transitie veelal eenmalig.

Knoppen waaraan gedraaid kan worden

Om koopkrachtbehoud te realiseren zijn er maar een beperkt aantal knoppen waaraan beleidsmatig gedraaid kan worden. Beschermingsrendement ter voorkoming nominale pensioenverlagingen en overrendement ter bekostiging van indexaties zijn daarbij met name van belang. Dat leidt om koopkrachtbehoud binnen bereik te brengen tot de volgende mogelijkheden:

– Collectief meer risico accepteren, waardoor het verwachte pensioenresultaat naar verwachting gemiddeld zal stijgen.
– Uitgaande van een gelijk collectief risico, de wijze van toedeling van het beschermings- en het collectieve overrendement optimaliseren. Daarbij kan ook het effect van de solidariteitsreserve in aanmerking worden genomen.
– De definiëring van het beschermingsrendement. Daarin kan desgewenst ook een stukje inflatie-bescherming worden meegenomen. Heel belangrijk is dat een dergelijke maatregel het risico reduceert. Er hoeft dan minder vaak een beroep op de solidariteitsreserve te worden gedaan.

Het speelveld wordt wel ingeperkt door de volgende twee DNB-eisen met betrekking tot risicobereidheid en risicodraagvlak:

– Het risico voor leeftijdsgroepen (cohorten) mag niet hoger zijn dan de risicobereidheid die volgt uit het door het pensioenfonds onder de deelnemers gehouden risicopreferentie onderzoek (de bovengrens).
– Het minimaal vereiste risicodraagvlak geeft aan dat je als gevolg van het geaccepteerde risico niet lager mag uitkomen dan het draagvlak dat voor deelnemers acceptabel is (de ondergrens).

Van evenwichtigheid dient in alle scenario’s sprake te zijn

Tot slot is van belang dat er in alle scenario’s sprake is van voldoende evenwichtigheid; dus zowel evenwichtigheid in een goed-weer scenario, evenwichtigheid in een slecht-weer scenario, als evenwichtigheid in een verwacht- ofwel mediaan-scenario.

Tot slot

De gezamenlijke opgave waarvoor wij ons (in dit geval sociale partners, pensioenfondsbestuur en VGOmedia) gesteld zien, is verre van eenvoudig. VGOmedia is klaar voor een constructieve dialoog en hoopt aan een evenwichtige oplossing bij te dragen.


Bestuurslid VGO Media
Anton de Bekker deelt in zijn maandelijkse column zijn persoonlijke visie over actuele pensioenonderwerpen.