De invloed van de pandemie bleef afgelopen jaar onverminderd groot. Het werd er voor ons allemaal niet gezelliger op. Weer niet bijeenkomen, bestuursvergaderingen via de monitor en maar heel af en toe een fysiek treffen. Wederom een moeizaam jaar, met als lichtpuntje het uitzicht op eerder indexeren dan iedereen had gedacht. Met dank aan de stijgende rente en een kleine versoepeling van de regels is in ieder geval geen korting te verwachten en lijkt het erop dat in de nabije toekomst voor het eerst in vijftien jaar er een beetje bij komt.

Opvallend is de stilte rond de uitvoering van het Pensioenakkoord. Terwijl de definitieve wetsteksten nog moeten komen en wij ons als bestuur met steun van de Koepel Gepensioneerden danig aan het verdiepen zijn in de gevolgen, lijkt het debat in de politiek geheel stil te liggen. Het vertrek van de energieke Wouter Koolmees, die het akkoord eigenhandig door de polder heen heeft getrokken, heeft daar vast mee te maken.

Met de komst van de interim-bestuursvoorzitter van het fonds zijn de onderlinge banden sterk verbeterd. Roeland van Vledder trad niet alleen op in de digitale ledenvergaderingen met tekst en uitleg over onze pensioenen, hij maakte ook duidelijk dat hij het belang beseft van een goed georganiseerde vereniging van gepensioneerden zoals VGOmedia. Veel van zijn tijd is gaan zitten in het voorbereiden van een nieuw bestuursmodel en de fusie tussen PNO en MPD. Omdat we daarover steeds goed werden geïnformeerd hebben we ons verzet tegen het opheffen van een gepensioneerdenzetel in het bestuur even in de ijskast gezet. Maar niet voor eeuwig: als de definitieve omgang en verdeling bekend is en het blijkt niet te stroken met hoe wij het zien, komen we alsnog in actie.

Waar we mee willen doorgaan is het contact met niet alleen “onze” vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan, maar ook met de andere twee leden van het gepensioneerdensmaldeel. We waren in het verleden nogal verwend met twee ‘eigen’ VOleden die in elke bestuursvergadering kwamen vertellen wat er speelde. Gelukkig zijn Nico Haasbroek en Leo de Grave naast Ynskje Van den Brakel bereid om met ons te sparren over het nieuwe stelsel en het nieuwe bestuursmodel van PNO. Het VO krijgt immers een belangrijke rol bij de invoering. Dat is ook de reden dat wij de kennis die we bij de Koepel hebben opgedaan, met het hele VO hebben gedeeld.

Ons eigen bestuur werd ook nogal opgeschud. Madelon van Waart trad terug als secretaris en werd voortreffelijk vervangen door het net verkozen bestuurslid Hans Hoole. Henk van der Horst en Bob Ris waren beiden om gezondheidsredenen niet herkiesbaar, en we missen ze allebei. Het bestuur is met mogelijke opvolgers in gesprek, daar hoort u later dit jaar, als we eindelijk iets mogen vieren, meer over. En ledenadministrateur Jan de Klein kon eindelijk echt met pensioen na het aantreden van Fred Buhrs.

Al waren de mogelijkheden beperkt, het bestuur heeft toch stappen gezet om de lijnen die we al hadden uitgezet, niet te laten lopen. De zorgen over het teruglopend ledental zijn niet minder geworden, dus is er hard gewerkt aan een betere toegang tot bestaande en nieuw gepensioneerden, ook bij aangesloten bedrijven buiten de media. Gelukkig zijn de verhoudingen met het fonds zoveel beter dat we daar volledige medewerking krijgen om ons breder te kunnen presenteren. Een andere concrete stap is de vernieuwing van de website. Die kon na al die jaren wel een verfje gebruiken. Kijk af en toe even op vgomedia.nl, dan ziet u hoe het ermee staat.

Een van de weinige fysieke vergaderingen was de gezamenlijke meeting met de redactie, die al heel lang in de pen zat. De bedoeling was om de band tussen bestuur en redactie aan te halen, zonder de onafhankelijkheid van de laatste geweld aan te doen. Het bestuur heeft opnieuw waardering uitgesproken voor het informatieve en gevarieerde magazine, dat door de leden met plezier wordt gelezen. Ook is afgesproken dat bestuur en redactie elkaar op gezette tijden ter inspiratie over en weer gaan ontmoeten, zodra dat weer mogelijk is. Intussen is wel besloten om voordeelacties voor leden op de site en in het magazine te plaatsen.

Ook in wat groter verband was het bestuur druk met de toekomst. Zo hebben we de banden aangehaald met de Koepel Gepensioneerden. We waren al jaren lid van de voorganger, maar die was aanzienlijk minder actief en invloedrijk. De zichtbaarheid van de Koepel is met alle mediageweld rond het pensioenakkoord sterk toegenomen. Dat kan geen kwaad, zeker omdat in de hele discussie de mensen met het grootste belang, de gepensioneerden, amper worden gehoord. We hebben actief meegedaan aan een paar kennisbijeenkomsten over het nieuwe stelsel. We zijn intussen ook lid van een regionale afdeling en een platform voor bedrijfstakpensioenen, waar de zaken altijd net even anders gaan dan bij een ondernemingspensioenfonds. Taaie kost af en toe, maar we leren over en weer van elkaar.

Terugkijkend was het een productief jaar, waarin we de gezelligheid en jullie inhoudelijke inbreng node hebben gemist. We zijn erg van plan dat deze zomer goed te maken.


voorzitter