Het bestuur van VGOmedia is begonnen met een traject om de statuten te wijzigen. Geen erg sexy onderwerp maar wel nodig om de ambities van het bestuur om de vereniging te versterken en meer voor de leden te kunnen doen, mogelijk te maken. Wat de wijzigingen inhouden en waarom we dat willen, hebben we voor de leden samengevat. In de ledenvergadering van 15 november 2023 is de leden gevraagd om in te stemmen met het voornemen van het bestuur. Op de volgende ledenvergadering moet twee derde van de aanwezige leden met de wijzigingen akkoord gaan.

De doelstelling verandert niet. Ook blijft de structuur hetzelfde. Wel zijn er aanvullingen waardoor het bestuur meer middelen krijgt om het doel te bereiken. We willen groeien, dus wordt het gemakkelijker om aspirant-leden toe te laten. De aansprakelijkheid van bestuursleden in geval van fraude of wanbeleid is aangescherpt.

Het bestuur hoort graag de mening van de leden over de nieuwe statuten. Voor de definitieve vaststelling is een twee derde meerderheid van het aantal aanwezige leden vereist. Om dit goed te regelen worden de wijzigingsvoorstellen tijdig voor de voorjaarsvergadering per e-mail aan alle leden toegestuurd.

Toelichting op de wijzigingen

Statuten VGOmedia concept akte